Kıbrıs Kurt Baba/Kutup Baba Yatırı Baba Anadolu Türk Halk İnanmalarında Türk Bulgular -2
Anadolu büyülerinde kurt kanı kullanılır. Hakkâri Türkmenlerinde ve anadili Kürtçe olan Türklerde, Bağlı Damat´ın bağının çözülmesi için çiftlerin birleşmeleri kurt postu üzerinde yapılır.
Tarih: 29.2.2016 13:51:24/ 1272okunma / 0yorum

 

Türk sözlü kültüründe kurtla ilgili tespitler başlı başına bir alandır. [1]“Kurdun eniği kurt olur, kurttan köpek olmaz”. “Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur”. “Kurdun kocasına koyun güttürürler, adamın kocasına çocuk baktırırlar”. “Kuzuya giden kurdu görür”. “Kurttan korkan çoban olmaz”. “Ölmüş eşek kurttan korkmaz”. “Kurt kulağından tutulmaz”. “Gönülsüz it, sürüye getirir kurt”. “Çoban eksik koyunların hesabını kurda yükler”.Atasözleri farklı kelimelerle de anlatılmış olsalar, Kıbrıs Türk sözlü kültüründe düşünce şekli olarak karşılıkları bulunan sözledir. [2] 

Kurtla ilgili halk sağaltmacılığındaki bilgiler diğer hayvanlarla ilgili olanlarla kıyaslanmayacak kadar çoktur. Bu inanç içerikli uygulamalar hem halk tababetinin insanlar için olan kesimi için ve hem de hayvanlar için halk baytarlığı/veterinerliği için geçerlidir.[3] Bu konuda yapılmış bir kısım yeni tespitleri de karşılaştırarak irdelemek konuya açıklık getirebilir. Aksamları ile diğer canlılara şifa verdiğine inanılan bir varlık hayırlı bir varlıktır. Onun ismi ile ulu zatların anılması doğal karşılanmalı. 

Anadolu büyülerinde kurt kanı kullanılır. Hakkâri Türkmenlerinde ve anadili Kürtçe olan Türklerde, Bağlı Damat´ın bağının çözülmesi için çiftlerin birleşmeleri kurt postu üzerinde yapılır. Toros Türkmenlerinde kurt kanı bağlı erkeğin ve eşinin cinsel organına sürülür. Gaziantep-Nizip ve Bilecik´te bağlı çiftlerin bağının çözülmesi için Kurt Baba Tepesi´ne çıkılır ve orada bir gece kalınır. [4] 

Koyunları sürekli bırakan/düşük yapan çobanlar koyun ağılına kurt ölüsü gömerek bu hastalığın önünün alınacağına inanırlar. Keza kurdun ciğeri kurutulup koyunlara yedirilerek kelebek hastalığının tedavisinde kullanılır. [5] Bu tespitten hareketle Kurt Ongunun halk inançlarında tabu olma özelliğini sürdüğünü söyleyebiliriz. 

Bir diğer tespite göre, kurt eskiden peygamber Efendimizin çoban köpeği imiş. Bir gün kuzulardan birisini yiyince, “artık rızkını dağlarda ara” diyerek, Hz. Muhammed (s.a.v.) onu dağa götürüp azıtmışlar. [6]Kurdun Hz. Ali´nin(r.a.) köpeği olduğu şeklinde anlatılar da vardır.[7] Anlatılardaki bu manevi itibar kaç hayvana nasip olmuştur. Öyle olunca da Kurt ismi ulu zatlara bir şekilde isim olması doğaldır. 

Halk tefekküründe kurdun yerini belirleme adına onunla ilgili özlü sözlerden hareketle bazı irdelemeler yapılabilir. Özlü sözler, onun simgesel kullanımına açıklık getirebilirler. Kurt rızkını aramak için bir gecede 7 dağ gezermiş”, “Kurt yavruladığı mevkiinin hayvanlarına zarar vermez”, “Kurdun intikamı yavrularına zarar verilmesi halinde çok çetin olurmuş.” “Hangi dağın Kurdu öldü” mitolojik bulgu arama adına, gibi sözler üzerinde durulabilir. Her dağın bir kurdu olduğu, o kurdun o dağdan sorumlu ve o dağın yetkilisi olduğu ve çevre halkının adeta ongunu olduğu, orman yangını gibi hallerde dağı en son o kurdun terk ettiği gibi inançlar vardır. [8] Bu inançla bir kurdun gecede 7 dağ dolaşması ve “Kurt köyünü değiştirir huyunu değiştirmez” sözü arasındaki anlam-uyum bağlantısı aranabilir. Bir yere giderken kurt görmenin uğur sayılmasının yanı sıra kurt izine basmanın ise sakıncalı oluşu arasındaki bağıntı da irdelenebilir. At izine basmak uğur alametidir. Buradan hareketle izi takip edilen kurt anlayışı ile tekin olmayan kurt anlayışı tabu anlayışı kapsamında düşünülebilir. Kurdun izi, izlenilerek selamete çıkıldığı inancının varlığı bilinmektedir.[9] Ayrıca; Kurt köpekten burnunu o da kurttan gözünü, Kurt köpekten belini, oda kurttan boynunu istemiş, şeklinde inançlar vardır. Köpek kurdun gelişini kokusundan o da köpeğin iyisini havlayışından anlarmış. Kurt dişinin zehirli olduğuna dair inançlar bize Güney Azerbaycan´daki Kurt Baba/Kuduz Ocağını hatırlattı. Kurt ısırdığı insan ve hayvanı kudurturken, kuduran canlının şifası da Kurt Baba kutsal mekânında idi. 

Sözlü kültürün diğer türlerinde de Kıbrıs ve Anadolu Türklerinde doğal bir aynilik vardır. Kurt insan ismi Türk kültür coğrafyasının her kesiminde gözlenebilirken [10] bu adlandırma bilinen ilk döneme kadar uzanabiliyordu. Kurt adı Azerbaycan Cem Cemaatı´ndan Çamur Han´ın oğlu Kurt Han´da görülebilirken [11] Sarıkamış´ın şirin nahiyesiKarakurt, Şehit Halil Karakurt´a da soyadı olmuştur.[12] Kıbrıs Kurt Baba Türbesi´nin önünden geçen sokak, Kurt Baba Sokağı ve köşe de Kurt Baba köşesi´dir*.

Sonuç 

Kıbrıs´ta yatmakta olan Kurt Baba, esas ismi itibariyle Kutup Baba´dır. Baba ve Dede ön eki, Türk kültürlü halkların inanç kültüründe derin ve geniş bir yer tutar. Kutup Baba etrafında oluşan halk inanmaları Türk kültür coğrafyasının ortak inançlarındandır. Bu tespiti mitolojik verilerden de onaylatarak yaşayan halk inançlarıyla örnekleyebiliyoruz. 

Kaynaklar: 

Ali Murat Aktemur, “Çıldır Kaleleri”,  

Emel Alev, “Ayvan Âleminde Gaşgır”, Kalgay, S. 66, Ekim-Kasım-Aralık 2012 

Mustafa Haşim Altan, “Kültür Mirası Eserlerimiz ve Beklentilerimiz”, Birlik Gazetesi, 30 Kasım 1988 zikreden 

Ergin Ayan, “Tarihi Kaynaklar Işığında Börte Çine ve Alan Kuva Efsaneleri 1”, Orkun Dergisi, S. 85, Mart 2005, s. 34–36. 

Tuncer Bağışkan, Kıbrıs´ta Osmanlı Türk Eserleri, 2005, s. 294–295. 

Hasen Mahmut oğlu Bayati, Cami-Cem Ayin, Bakı, 2011, 

Mehmet Bayraktar, Bilinmeyen Bir Türk Ulusu Kayanîler, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2012, s. 130 

Bülent Bayram “Oğuz Epik Anlatıları ve Çuvaş Alp Hikâyelerinde Kutsal Kurt ve Tepegöz”,  Türk Dünyası İncelemeleriDergisi, Yaz, 2006.

Burhanettin Baykurt, Ankara Akıncı Ovası Tarihi ve Kültürü, Ankara, 2003, s. 166. 

Uğurol Barlas, Anadolu Düğünlerinde Büyüsel inanmalar, Halk Eğitim Yayınları, Karabük, 1974. 

Mehmet Çeribaş, “Kırgız Türklerinin Destancılık Geleneği ve Er Soltanay Destanı”, Türk Edebiyat Araştırmaları, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Ankara, 2011 

Mahmut İslamoğlu, Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, Araştırma-İnceleme Yazıları Tebliğler, s. 148, zikreden Tuncer Bağışkan, Kıbrıs´ta Osmanlı Türk Eserleri, 2005, s. 294–295. 

İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara, 1980. 

Yaşar Kalafat,“Bulgaristan´da Türk Halk Folkloru Sempozyumu ve Bulgaristan Gezi Notları”, Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı, Ankara 2002 s. 153–184. 

Yaşar Kalafat, “Yozgat Örnekleri İle Anadolu İnanç Coğrafyasında Kurt-Kudret Helvası”, Bozok, S.8–9, Mayıs 2011, s. 8–13. 

Yaşar Kalafat, Türk Halk İrfanında Kurt,  Berikan, Ankara, 2008, s. 113–129. 

Yaşar Kalafat ,“Sözlü Edebiyatımızda Bursa Yöresi Örnekleri İle Kurt I”, Bursa II. Halk Kültürü Sempozyumu, Cilt II, Bursa, 2005, s. 415–423. 

Yaşar Kalafat, “Kurt İle İlgili Türkeçarelerde/Halk Tababetinde İnanç ve Uygulamalar”, 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi Deontoloji ve Tıp Tarihi, (20–24 Mayıs 2008) C.I-II, s. 1532–1538. 

Yaşar Kalafat, “Osmanlı´dan Günümüze Sivas Alevilerinde ‘Kurt´ Kültü”, Osmanlı Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (21–25 Mayıs 2007), Sivas Valiliği İl Kültür Müdürlüğü,  Sivas 2007, s.67–77. 

Yaşar Kalafat, “Dedem Korkut Kültür Ellerinde Adlanma”, Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ak Çağ, Ankara 2008, s.520–541. 

Yaşar Kalafat, “Yaşayan Eski Türk İnançları İtibariyle Türk Mitolojisi ve Prof. Dr. Bahaeddin Ögel”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 8. 2009. 

Osman Mert,“Kars Dokumaları Üzerinde yer alan Kültürel ve Epiğrafik Ögeler”, Uluslararası Kaşgar´dan Endülüs´e Türk İslam Şehirleri Sempozyumları, Gazi Kars Şehrengizi Bildiri Kitabı, 29–31 Ekim 2011 s. 285–302. 

Coşkun Mutlu, Yusuf İle Zileyha (Sen Ettin Aklımı Zail),Ankara, 2012 s. 131–136.. 

Eunkyung Oh; Mamatgul Joreyev, “Alpamış Destanında Baysın Kelimesinden Görünen Kurt Totemi”,Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, S. 11, Güz 2011, s. 151–157.

Sema Barutcu Özönder, “Türkler Ne zaman Bir Millet idi? Kök Araştırmalar, Cilt 1, S. 2, Güz 1999, s.65– 

Esger Qedimov, “Şumerlerin ‘Bilqamış´Destanı ve Azerbaycan Türklerinin Folkloru (Ders Vesaiiiti), Bakı, 2011, s. 49. 

Gürsoy Solmaz, “Cumhuriyetin 1. Yıl Kutlamalarına Giderken Şehit Edilen Halil Karakurt Bey, Serhat Kültür, Ekim 2003, s. 17. 

İsmail Uçakcı, Orta Anadolu Halk Kültürü, Ankara Ticaret Odası yayını, Ankara, 2003, s. 99. 

Kaynak kişi: Harid Fedai, Araştırmacı, Yazar, Edebiyatçı. 

[1]Yaşar Kalafat ,“Sözlü Edebiyatımızda Bursa Yöresi Örnekleri İle Kurt I”, Bursa II. Halk Kültürü Sempozyumu,Cilt II, Bursa, 2005, s. 415–423.

[2]Burhanettin Baykurt, a. g. e.,s. 167. 

[3]Yaşar Kalafat, “Kurt İle İlgili Türkeçarelerde/Halk Tababetinde İnanç ve Uygulamalar”, 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi Deontoloji ve Tıp Tarihi, (20–24 Mayıs 2008) C.I-II, s. 1532–1538.

[4] Uğurol Barlas, Anadolu Düğünlerinde Büyüsel inanmalar, Halk Eğitim Yayınları, Karabük, 1974. s. 53, 87, 95. 

[5] Burhanettin Baykurt, a. g. e.,,s. 167. 

[6] Burhanettin Baykurt, a. g. e.,,s. 167. 

[7]Yaşar Kalafat, “Osmanlı´dan Günümüze Sivas Alevilerinde ‘Kurt´ Kültü”, Osmanlı Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (21–25 Mayıs 2007), Sivas Valiliği İl Kültür Müdürlüğü,  Sivas 2007, s.67–77.

[8]Yaşar Kalafat, “Yaşayan Eski Türk İnançları İtibariyle Türk Mitolojisi ve Prof. Dr. Bahaeddin Ögel”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 8. 2009.

[9] Ergin Ayan, “Tarihi Kaynaklar Işığında Börte Çine ve Alan Kuva Efsaneleri 1”, Orkun Dergisi, S. 85, Mart 2005, s. 34–36.

[10]Yaşar Kalafat, “Dedem Korkut Kültür Ellerinde Adlanma”, Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ak Çağ, Ankara 2008, s.520–541.

[11]Hasen Mahmut oğlu Bayati, Cami-Cem Ayin, Bakı, 2011, s. 32. 

[12] Gürsoy Solmaz, “Cumhuriyetin 1. Yıl Kutlamalarına Giderken Şehit Edilen Halil Karakurt Bey,Serhat Kültür, Ekim 2003, s. 17.

*Kaynak kişi: Harid Fedai, Araştırmacı, Yazar, Edebiyatçı.tarafından gönderildiEtiketler:Yorum yok

 
 Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Göbeklitepe´den daha eski yapı Türkiye´nin batısında bulundu.
Göbeklitepe´den daha eski yapı Türkiye´nin batısında bulundu.
Arkeologlar, Türkiye´nin tarihi açıdan zengin İzmir ilindeki bir mağarada, Mezolitik olarak da bilinen Epipaleolitik döneme ait kemikler ve aletler keşfettiler.
Antalya´da altında 2 bin yıllık tarih yatan otel
Antalya´da altında 2 bin yıllık tarih yatan otel
17 yıl önce restorasyona giren otelin altından Antalya´nın tarihi çıktı. Beş ayrı döneme ait 287 adet eserin bulunduğu otel, yıllar sonra biten çalışmalar sonucu ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Malatya Arslantepe´de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu
Malatya Arslantepe´de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu
Malatya´daki UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi´nde yer alan Arslantepe Höyüğü´nde, 5 bin 621 yıl öncesine ait olduğu düşünülen 250 mühür bulundu.
Aydın´da Roma İmparatoru Hadrianus´un heykelinin parçaları bulundu
Aydın´da Roma İmparatoru Hadrianus´un heykelinin parçaları bulundu
Aydın´ın Çine ilçesinde, Alabanda Antik Kenti´nde 2015 yılında başlayan kazı çalışmaları devam ederken, Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus´un 1900 yıllık olduğu tahmin edilen heykelinin parçaları ortaya çıkarıldı. Heykelin yapılan çalışmalardan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi´ne getirilerek ziyarete açılacağı kaydedildi.
Fransa ve ABD´den iade alınan tarihi eserler Türkiye´de
Fransa ve ABD´den iade alınan tarihi eserler Türkiye´de
Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca, Fransa ve ABD´den gönüllü iade alınan pişmiş toprak kadın figürü ile erkek figürün başı, 2 adet pişmiş toprak çömlek ve Anadolu kökenli 2 adet amfora (testi) Türkiye´ye getirildi.
60 yıl sonra Türkiye´ye getirilen Kybele heykeli Afyonkarahisar´da sergilenecek
60 yıl sonra Türkiye´ye getirilen Kybele heykeli Afyonkarahisar´da sergilenecek
Afyonkarahisar´ın Çavdarlı Köyü´nde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, yetkililerin devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden Türkiye´ye getirilen Kybele heykeli, Afyonkarahisar´da yapımı süren yeni arkeoloji müzesinde sergilenecek.
Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı´na geçen Kız Kulesi, kültür ve sanat merkezi olacak
Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı´na geçen Kız Kulesi, kültür ve sanat merkezi olacak
Kız Kulesi´nin mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı´na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi´nin, Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceği kaydedildi.
85 yıllık marka tarihe karıştı: 20th Century Fox artık yok
85 yıllık marka tarihe karıştı: 20th Century Fox artık yok
Disney, eğlence dünyasının en bilinen markalarından biri olan ‘20th Century Fox´a son verme kararı aldı. 85 yıllık marka artık ‘20th Television´ olarak anılacak ama ünlü giriş müziği ve projektörün yer aldığı grafik aynen korunacak.
Tom Cruise, Elon Musk yardımıyla uzayda film çekmeyi planlıyor
Tom Cruise, Elon Musk yardımıyla uzayda film çekmeyi planlıyor
Hollywood yıldızı Tom Cruise; Tesla CEO´su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi´nin (NASA), yardımlarıyla uzayda çekilecek ilk film için çalışmalara başladı.
Disney CEO´su, bebek Yoda´nın gerçek bir adının olduğunu açıkladı
Disney CEO´su, bebek Yoda´nın gerçek bir adının olduğunu açıkladı
Disney CEO´su Bob Iger, The Mandalorian dizisindeki ´bebek Yoda´ hakkında önemli bir bilgiyi açığa çıkardı ve onun bir adı olduğunu söyledi.
Türkiye´de kültür harcamaları arttı
Türkiye´de kültür harcamaları arttı
Türkiye´de kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.4 artışla 54 milyar 383 milyon 287 bin liraya ulaşırken, kültürel mal ihracatındaki artış dikkati çekti.
110 yıllık Haydarpaşa Garı´nda restorasyon sürüyor: Bizans dönemine ait kalıntılar bulundu
110 yıllık Haydarpaşa Garı´nda restorasyon sürüyor: Bizans dönemine ait kalıntılar bulundu
110 yıllık Haydarpaşa Garı´nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Peronların olduğu kısımda ve rayların altında erken ve geç Bizans dönemine ait arkeolojik buluntular çıktı.
Sakin Şehir Halfeti Turizimde Hedef Büyüttü
Sakin Şehir Halfeti Turizimde Hedef Büyüttü
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dâhil edilen Şanlıurfa´nın Halfeti ilçesi, özellikle hafta sonları günlük 10 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Bursa Kızıkları Halk İnançları
Bursa Kızıkları Halk İnançları
Bursa Kızıkları alan çalışması, Oğuz halk kültürü bilhassa halk inançları kültürü araştırmalarından Dünya Avşarları ve Dünya Salurları çalışmalarından sonra 24 Oğuz boyunun yeni bir boyu ile ilgili çalışmasının ilk bölümlerinden birisidir.
Küreselleşmiş Bir Renminbi: Latin Amerika´yı Yeniden Şekillendirecek Mi?
Küreselleşmiş Bir Renminbi: Latin Amerika´yı Yeniden Şekillendirecek Mi?
Bu, ticaret ve yatırım ortaklarını daha fazla çeşitlendirmesi için Latin Amerika´ya eşsiz bir fırsat doğurabilir. Ancak, politika yapıcılar, birçok kişinin küresel mali piyasalarda girdap oluşturmasından ürktüğü ir para birimin doğuracağı olumsuzlukları kabul etmeliler.
İnsuyu Mağarası´nda Bekleyiş Sona Erdi
İnsuyu Mağarası´nda Bekleyiş Sona Erdi
Türkiye´de turizme açılan ilk mağara olarak tarihteki yerini koruyan İnsuyu Mağarası´nın tabiat parkı ilan edilmesine onay çıktı. Müjdeli haberi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu verdi.
Beyaz Kapadokya Büyülüyor
Beyaz Kapadokya Büyülüyor
Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya´da, kar yağışının ardından beyaza bürünen peribacaları, turistleri hayran bırakıyor.
3 Medeniyeti Yaşatacak Kule
3 Medeniyeti Yaşatacak Kule
Edirne´ye adını veren Roma İmparatoru Hadrianus döneminden günümüze kalan nadide eserlerden, 3 medeniyete ev sahipliği yapmış “Makedonya Saat Kulesi” restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yatırım programına girmeye hazırlanıyor.
Antik Kent Misis Festivalle Tanıtılacak
Antik Kent Misis Festivalle Tanıtılacak
Lokman Hekim´in yaşadığı topraklarda 5 yıldır süren arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkan “Antik Misis Kenti”, 7 bin yıl sonra kültür sanat festivaline ev sahipliği yapacak.
Van Turizmi Eski Van Şehri İle Canlanacak
Van Turizmi Eski Van Şehri İle Canlanacak
Van Kalesi´nin güney yakasında, "Eski Van Şehri" olarak adlandırılan bölgede başlatılacak proje çalışması ile 19´uncu yüzyıla ait yapılar restore edilerek, turistlerin konaklayabileceği ve yöresel ürünleri satın alabileceği mekânlar haline dönüştürülecek.
Göbekli Tepe Unesco´da Kalıcı Olmak İstiyor
Göbekli Tepe Unesco´da Kalıcı Olmak İstiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), Dünya Mirası Geçici Listesi´ndeki varlıkları arasında bulunan, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe´nin gelecek yıl kalıcı listeye alınması bekleniyor.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
13.6801
EURO
15.4548
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.

Püf noktası
En fazla asfaltlı yola sahip olan ülkenin Fransa olduğunu,

İlginç bilgiler