Fitnebaşı İngilizler
Müslümanlar tarih boyunca en büyük düşmanları olan İngilizlere karşı uyanık olmalı, birlik ve beraberliklerini bozacak her türlü fitne ve fesat hareketlerinden uzak durmalıdır. Aksi halde içinde bulunduğumuz kötü durumdan kurtuluşumuz çok zordur.
Tarih: 21.4.2016 17:33:46 / 2286okunma / 0yorum
Selim Çoraklı

 

Meşhur bir Kızılderili atasözünde, “Bir suda iki balık kavga ediyorsa oradan beş dakika önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir.” denir. Atasözleri uzun hayat tecrübeleri sonrasında kolektif bir fikir olarak kabul edilir ve yayılır. Kızılderililer arasında böyle bir atasözü meşhur olmuşsa mutlaka büyük bir gerçeklik payı vardır.

 

Kızılderili atasözünde izah edilmek istenen manayı daha iyi anlamak için Türk ve İslam âleminin tarihine kısa bir göz atmak yetecektir. Özellikle son üç asırda, Türk ve İslâm âlemi, nerede bir ihanete uğramışsa, bunun altında mutlaka İngilizlerin var olduğunu görüyoruz.

 

İngilizler, İslâm ülkeleri diye isimlendirilen memleketler arasında devamlı birbirlerine düşmanlıkları ve savaşları kışkırttılar.

 

Osmanlı devrinin son âlimlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî bir açıklamasında zikredilen bu İngiliz fitnesini şu sözleriyle dile getirir:

 

“İslâm´ın ve Müslümanların en büyük düşmanı İngilizlerdir. İslâmiyet´i bir ağaca benzetirsek, başka kâfirler, fırsat bulunca, bu ağacı dibinden keser. Müslümanlar da, bunlara düşman olur. Fakat bu ağaç bir gün filiz verebilir. İngiliz böyle değildir. Bu ağaca hizmet eder, besler. Müslümanlar da, onu sever. Fakat gece kimse anlamadan gizlice köküne zehir sıkar. Ağaç öyle kurur ki, bir daha filiz veremez. Vah vah çok üzüldüm, diyerek Müslümanları aldatır. İngiliz´in, İslâm´a böyle zehir salması demek, para, mevki ve kadın gibi, nefsanî arzular karşılığında satın aldığı yerli münafıkların, soysuzların elleri ile İslâm âlimlerini, İslâm kitaplarını, bilgilerini ortadan kaldırmasıdır.”

 

İngilizlerin Türk ve İslâm âleminde takip ettikleri siyasetin temeli şu üç esas üzerine oturtulmuştur:

 

“PARÇALA, HÂKİM OL VE DİNLERİNİ İMHA ET.”

 

Gerçektende İngilizlerin İslam´a yönelik fitne hareketlerine baktığımızda nasıl büyük bir düşmanlık sergilediklerini ve bunu yaparken de alabildiğine gizliliğe önem verdiklerini görüyoruz.

 

İngilizlerin öteden beri takip ettikleri tek siyaset, dünyadaki bilhassa Müslümanların çoğunlukta olduğu Osmanlı, Afrika ve Hindistan´daki yer altı ve yerüstü kaynakları sömürmek, oralardaki insanları İslam´dan uzaklaştırmak, hayvan gibi çalıştırıp bütün kazançları İngiltere´ye nakletmek olmuştur.

 

İngilizler b siyasetleri neticesinde 19.  yüzyıldaki istilaları sonunda, dünya topraklarının yaklaşık dörtte birine, dünya nüfusunun da, dörtte birinden fazlasına sahip oldular. İslâm düşmanlığı, zulüm, istibdat, hile ve hıyanet üzerine kurulan İngiliz imparatorluğu, kendine üzerinde güneş batmayan devlet unvanını vermişti. İngiliz hegemonyası içine düşmüş bütün milletleri ve devletleri sömürmüş ve hala da sömürmeye devam etmektedir.  İşgal ettikleri ülkelerin ve milletlerin sadece dinlerini, dillerini, örf ve âdetlerini sömürmekle kalmamış, aksine yeraltı ve yerüstü zenginlikleri de sömürmüşlerdir.

Osmanlı döneminde yetiştirdikleri casusları Müslümanların içine sızdırarak Müslümanları birbirine düşürmüş ve büyük çalkalanmalara sebep olmuşlardır.

 

İngilizlerin İslâmiyet´i yok etme savaşında, vatanına, milletine dinine hizmet etmek isteyen Müslümanları aldatmak için kullandıkları en tesirli silâhları, İslâmiyet´i asra uydurmak, modernleştirmek, İslâmiyet´in aslını ortaya çıkarmak propagandaları içinde, dinsizliği yerleştirmek olmuştur.

 

İngilizler, her türlü vasıtalar kullanarak Müslümanları ilimde ve fende geri bırakıp, ticaret ve sanatlarına mani oldular. İslâm ülkelerindeki güzel ahlâkı yıkmak, İslâm medeniyetini ortadan kaldırmak, gençlerin İslâm ilimlerini öğrenmelerine mani olmak için içki, fuhuş, eğlence, kumar, top oyunları gibi hastalıkları yaygınlaştırdılar. Ahlâkı bozmak için, Rum, Ermeni ve diğer gayri Müslim kadınlar birer ajan gibi çalıştırıldı. Bir debdebe içerisinde, moda evi, dans kursu, manken ve artist yetiştirmek gibi hilelerle, genç kızları tuzağa düşürerek, kötü yollara sürüklediler.

 

İngiliz Müstemlekeler nezaretinin emriyle, Mısır, Irak, İran, Hicaz ve İstanbul´da casusluk faaliyetlerinde bulunmak, Müslümanları aldatmak ve Hıristiyanlığa hizmet için vazifelendirilmiş bir İngiliz misyoneri olan meşhur casus Hempher hatıralarında görevlerle Osmanlı ülkelerine gittiğini şöyle anlatır:

 

“1710 senesinde Müstemlekeler nazırı beni, Müslümanları parçalamak için gerekli ve yeterli bilgileri toplamak ve casusluk yapmak üzere, Mısır, Irak, Hicaz ve İstanbul´a gönderdi. Aynı tarihte ve aynı vazife ile nezaret, canlılık ve cesaret dolu onlarca kişiyi daha vazifelendirdi. Bize lâzım olabilecek para, bilgi ve haritanın yanında bir de, devlet adamlarının, âlim ve kabile reislerinin isimlerini ihtiva eden birer fihrist verildi.”

 

Tarihleri katliamlarla dolu olan ve karakter olarak mağrur ve kibirli olan İngilizler, kendi şahıslarını ve vatanlarını ne kadar hürmete lâyık görürse, diğer insanları ve memleketleri de, o derece aşağı gören bir zihniyete sahiptirler. Zaten İngilizlerin fikir babalarının eserlerini incelediğimizde genel olarak insanları üç gruba ayırdıklarını görmekteyiz:

 

Birincisi, İngilizlerdir. Onlara göre İngilizler, Allah´ın insan olarak yarattığı en mükemmel mahlûktur. Üstün bir ırka sahiptirler.

 

İkincisi beyaz renkli Avrupalı ve Amerikalılardır. İngilizler için bu ikinci grupta hürmete lâyık olabilecekler sınıfına dâhildir.

 

Üçüncüler ise, İngiliz, Avrupa ve ABD´liler haricinde kalan diğer insanlardır. İngilizler için üçüncü gruptaki insanlar insan ile hayvan arasında bir mahlûk statüsündedir. Bu sebeple hürmete, saygıya lâyık olmadıkları gibi, hürriyet, istiklâl ve vatan gibi mukaddes değerler bunlar için değildir. Bunlar kendi kendilerini idare edemezler. Bilhassa İngilizler tarafından idare edilmek için yaratılmış mahlûklardır.

 

İngilizlerin casusluk faaliyetlerinin temel esası Müslümanların zayıf noktalarını tespit ederek oradan saldırmak ve böylelikle Müslümanları ve İslam´ı dünyadan yok etmektir.

İngilizler, hâkim oldukları bütün İslâm memleketlerinde yaptıkları gibi, İslâm âlimlerini, İslâm kitaplarını, İslâm mekteplerini yok ettiler. Tam din cahili bir gençlik yetiştirdiler.

 

İngilizler, birinci ve ikinci cihan harpleri sonunda, birçok memleketlerde, kendi hain plânlarını yerine getiren ve İngiliz menfaatlerini koruyan kimseleri iş başına getirdiler. Bu memleketlerin, millî marşları, bayrakları, devlet başkanları olmuş, fakat din hürriyetine kavuşamamışlardır.

 

Bu manada yaptıkları bazı fitne hareketlerini ve faaliyetlerini maddeler halinde şöyle özetlemek mümkündür:

 

- Müslümanların arasına fitne sokarak birleşmelerini engellemek. Bu hususta kitaplar, dergiler, gazeteler kurarak başarıya ulaşmak.

 

- Müslümanlara yol gösteren Âlimler hakkında çeşitli iftiralar uydurmakla, Müslümanları, çocuklarını dini okullara vermekten vazgeçirerek, cahil kalmalarını sağlamak.

 

- Faizin her şeklini yaymak ve Müslümanları kredi vs, adı altıda faiz kurumlarına yöneltmek.

 

- Müslümanları âlimlerden soğutmak için mektepler, kolejler açmak ve buralarda Rum ve Ermeni çocuklarını, Müslümanlara düşman olarak yetiştirmek.

 

- Müslüman gençlere tarihlerini unutturmak, kendi ecdatlarının cahil olduklarını yaymak.

 

- Müslümanların arasında, ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körükleyecek ve onların dikkatlerini, İslâmiyet´ten evvelki kahramanlıklarına çekmek. Bu çerçevede Mısırda Firavunluğu, İran´da Mecusiliği, Irak´ta Bâbilliliği, Osmanlılarda Attilâ ve Cengiz zamanını büyüklüğünü yaymak.

 

- İçki, kumar, zina, siyasi fırkalar ve spor kulüplerini alabildiğine çoğaltmak ve bu alanlarda kavgalar meydana getirmek.

 

- Gazeteleri, dergileri, bol parayla besleyerek onları İngiliz menfaatleri doğrultusunda çalıştırmak.

 

- Toplumu ayakta tutan aile hayatını yok etmek için büyük gayret sarf etmek. Bu hususta hiçbir maddi imkândan kaçınmamak.

 

- Çıkaracağımız gazete ve dergilerle açık kadın resimleri neşrederek müstehcenliği normal hale getirmek. Gençleri fuhşa, homoseksüelliğe ve cinsî sapıklığa sürüklemek.

 

- İslâm itikat ve ahlâkını bozmak için Müslümanların camiler yapmasına gizlice yardım etmek. Fakat bu camilerde, İslam âlimlerini değil, misyonerleri ve bidatçileri konuşturmak.

 

- İslâm müziği ismi altında, çalgıları, şarkıları, radyoları evlere, camilere vs. yerlere sokmak.

- İslamiyet´i yaşamaya çalışan gençlerin üniversitelere girişlerini engellemeye çalışmak, girmiş olanların diploma almalarına engel olmak.

- Silahla cihadın geçici bir farz olduğunu, artık günümüzde silahla cihadın hükmünün kalmadığını yaymak.

- Müslümanların inançlarına bidatler sokup, İslâm´ı gericilik ve terör dini olmakla itham etmek.

- İslâm memleketlerinin geri ve sarsıntılara maruz kaldığını, bunun tek sebebinin de Müslümanların İslâm´a olan bağlılıklarının zayıf olduğunu yaymak.

- Kadınları sokağa dökerek tesettürden sıyırmak. Örtünmenin furüat, yani önemsiz olduğunu ileri sürmek.

-  Müslümanların çoğalmasına mani olmak için, doğum kontrol programları yapmak ve birden fazla evliliğe mani olmak.

- Kız, erkek, bütün İslâm gençliğinin kafasını karıştırıp, İslâmiyet hakkında şüphe ve tereddüde düşmelerini temin etmek.

Hülasa etmek gerekirse İngilizler tarih boyunca Müslümanların ve İslam´ın en büyük düşmanı olmuşlar ve bu hususta büyük katliamlar ve zulümler irtikâp etmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de bütün dünyada Müslümanlara ve İslam´a yönelik ölüm, işkence, fitne, fesat, kan ve gözyaşının temelinde İngilizleri görmekteyiz. Son dönemlerde ülkemize ve özellikle Ortadoğu´daki Müslümanlara yönelik yapılan hainliklerin altında da yine İngiliz imzası olduğu açıktır.

Müslümanlar tarih boyunca en büyük düşmanları olan İngilizlere karşı uyanık olmalı, birlik ve beraberliklerini bozacak her türlü fitne ve fesat hareketlerinden uzak durmalıdır. Aksi halde içinde bulunduğumuz kötü durumdan kurtuluşumuz çok zordur.

selimyusuf1960@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Fitnebaşı, İngilizler
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ADI GİBİ ARİFTİ OZAN ARİF (19 Şubat 2019 - Salı)
İSLAMCI AYDINLARIN ÇIKMAZI! (07 Şubat 2019 - Perşembe)
Siyasi Dalkavuklar / Dalkavuklukları (15 Ocak 2019 - Salı)
YÖNETİCİLERİMİZ BİZDEN Mİ? (20 Aralık 2018 - Perşembe)
AK PARTİ AKP´LEŞİR Mİ? (04 Aralık 2018 - Salı)
Medeniyet Tasavvurumuz (22 Kasım 2018 - Perşembe)
Ahlaksız Siyaset Olurmu? (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
Kanunlar Siyaselire İşlemiyor´mu? (05 Ekim 2018 - Cuma)
FETÖ GÜNAHINDA YALNIZ DEĞİL!!! (18 Eylül 2018 - Salı)
Aldatanlar Ve Aldananlar (19 Ağustos 2018 - Pazar)
Müslümanların Paradoksları (27 Temmuz 2018 - Cuma)
Erdoğan Büyük Oyunu Bozdu! (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
Fetöyü Paşa Yapıp Afedelim !!! (02 Mayıs 2018 - Çarşamba)
Şehid Muhsin Reis (26 Mart 2018 - Pazartesi)
İslam´ın Güncellenmesi (10 Mart 2018 - Cumartesi)
Küresel Terörist Fetulşeytan (29 Ocak 2018 - Pazartesi)
İtiraf Ediyorum Ben de Enayilik Ettim ! (25 Ocak 2018 - Perşembe)
Necip Fazıl İstismarcılığı ! (20 Aralık 2017 - Çarşamba)
Katliamları Muharref Tevrat Emrediyor! (08 Aralık 2017 - Cuma)
Müslüman Müslüman´a Güvenir mi? (19 Kasım 2017 - Pazar)
Diktatörler/Diktatörlük (07 Ekim 2017 - Cumartesi)
Akıl Tarikatı ve Mürşidi (17 Eylül 2017 - Pazar)
Bizim(!) Medyadan Portreler!!! (24 Ağustos 2017 - Perşembe)
Utandım Tiksindim Ve Korktum !!! (24 Temmuz 2017 - Pazartesi)
Fetö´nün Pisikolojik Savaş Taktikleri !!! (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
Fetönün Yeni Şeytanlıkları (03 Haziran 2017 - Cumartesi)
Bylock Mit Operasyonu´mu ? (26 Mayıs 2017 - Cuma)
Ordu Milletten TSK´ile Evrildik (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Bu Mücadeleleyle Fetö´yü Yenebilirmiyiz (24 Nisan 2017 - Pazartesi)
Düşmanı Küçük Gören Kaybeder (01 Nisan 2017 - Cumartesi)
Üst Akıl´mı Çukur Akıl´mı ? (13 Mart 2017 - Pazartesi)
Ulu Hakan Abdul Hamit Han (28 Şubat 2017 - Salı)
Neden ´´Evet´´Diyorum? (17 Şubat 2017 - Cuma)
Alimim!Alimsin!Alim? (07 Şubat 2017 - Salı)
Dinini Davasına Kurban Edenler (24 Ocak 2017 - Salı)
Terörist Değilmiş (08 Ocak 2017 - Pazar)
TBMM Darbe Komisyonu Konuşmam (20 Aralık 2016 - Salı)
ABD mi Büyük (Hâşâ) Allah mı? (21 Kasım 2016 - Pazartesi)
Karizmatik Liderler İslam´ın Neresinde ? (28 Eylül 2016 - Çarşamba)
Değişen Toplumumuz Nereye Gidiyor (19 Eylül 2016 - Pazartesi)
Vahiy Akılsız Anlaşılmaz! (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
Mehti Ve Mesih İnancı Fetöler Doğuruyor (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
İstihbarat Ağındaki Köstebek:Hocia (12 Ağustos 2016 - Cuma)
Kısır Darbeler Ülkesi! (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Darbe Ahlaksızlığı! (28 Temmuz 2016 - Perşembe)
Akılcılığın Öncüsü Büyük İmam (13 Temmuz 2016 - Çarşamba)
Çağımızda Bir Alperen: Arvasi (03 Temmuz 2016 - Pazar)
Dertlerimiz Bıraktığı Gibi! (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
YESEVÎLİK RUHU VE ÖĞRETİSİ (11 Haziran 2016 - Cumartesi)
HOLOKOSTCU ALMANLAR! (06 Haziran 2016 - Pazartesi)
Kürt Meselesi İslam´la Çözülür (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Makedonya´da Bir Türk Yapılanması: (14 Mayıs 2016 - Cumartesi)
ABD´İN ÇÖKÜŞÜ DE MUKADDER! (08 Mayıs 2016 - Pazar)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
1495 Şehzade Cem öldü.
1848 Fransa´da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
1908 Dr. Galip Üstün tarafından "Topkapı Fukaraperver Cemiyet´i" kuruldu.
1942 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan Struma vapuru Karadeniz´de batırıldı, yalnız bir yolcu kurtulabildi. Romanyalı Yahudiler Nazi işgalinden uzaklaşmak ve Filistin´e göç etmek istiyorlardı. Türkiye kabul etmeyince Karadeniz´e geri dönmek zorunda kalmışlardı.
1954 stanbul´da sıcaklık -6 dereceye düştü. Tuna Nehri´nden koparak Karadeniz´e ulaşan ve daha sonra İstanbul Boğazı´na inen buzlar Boğazı ve limanı kapladı. Deniz trafiği durdu.
Balık pişirilen evler çok fazla balık kokar. Ocağı ve tezgahı hatta masayı limon suyu ile temizleyin. Ocakta 1 çubuk tarçın yakın. Koku kaybolacaktır.

Püf noktası
Ihlamur ağacının odunu en hafif odunlardan biri olduğundan model uçaklar gibi hafif olması istenen eşyaların ıhlamur kerestesinden yapıldığını,» Kestane ağacının kerestesinin yaklaşık 500 yıl dayandığını ve Karadeniz Bölgesinin tarihi evlerinin bu kerestelerden yapıldığını,

İlginç bilgiler