İsmail Hakkı Aydın


NÖROMATEMATİKTE YENİ UFUKLAR

Yeni ufuklar NöroMatematik´de gizlİ Keşke bu ufuklar hep aydınlık olsa da, karanlık olmasa… NöroMatematikte yeni ufuklara doğru yelken açmak gerek, insanlığın, hayatın ve Kâinatın istikbâli, istiklâli ve istikrârı için…


 

İsmail Hakkı AYDIN


(Holistik Çağın Kapısında)

Evet… Her yer sırılsıklam Matematik kokuyor!

Yeni ufuklar NöroMatematik´de gizli… Keşke bu ufuklar hep aydınlık olsa da, karanlık olmasa… NöroMatematikte yeni ufuklara doğru yelken açmak gerek, insanlığın, hayatın ve Kâinatın istikbâli, istiklâli ve istikrârı için… Yaşamı bozmak ya da yok etmek için değil…

Kâinatın düzeni, Matematiktir ve Matematik, düşünce san´atını formüllerle sembolize eder, sadeleştirir ve ekonomik hale getirir. Nitekim, en basit matematik formülleri, en güzelleridir. Ayrıca Matematik, tembelliğin mükemmel ve pratik bir san´ata dönüştürülmüş halidir. Anlamlandırılamadan kabullenilen ve içinde matematik olmayan hiç bir şey de, bilimin konusu olamaz. Matematiğin olmadığı yerde de zaten bilim de yoktur. Yani yaptığınızı ve düşüncelerinizi ölçemiyorsanız, bilim yapamazsınız!

Kolayda suflilik, zorlukta ulvilik gizlidir. Matematik´te de bu ulviliği fark etmiş olmam NöroMatematiğe her an hayretim artıyor. Bu nedenle ben de Nöroşirurji´yi, “çok zor bir yol” olduğu için seçerek, “işin kolayı”na kaçtım. Çünkü Nöroşirurji, kolay olduğu için değil, zor olduğu için seçilmesi gereken bir yoldur. Ayrıca Nöroşirürji, bağımlılık yapan ve rekabet kabul etmeyen hedonik bir hayatın, meslek olarak cerrahi tezahürüdür!

Dokunduğum beyinler, beni daha çok rakamların büyüleyici dünyasına itti. Yeni ufukların, NöroMatematik´te sırlandığını, gelecek on yıl içerisinde bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların Nobel ödülü ile mükafatlandırılacağı kanaatindeyim. Nitekim Matematiksel Nörobilim Simülasyon Modellemeleri, beyni, nöronu, zekayı, hafızayı, aklı, mantığı, zihni, şuuru, iradeyi anlamada önümüze Kuantik ve Holistik yeni kapılar açıyor.

NöroMatematik boyutundaki etik ve ahlaki sapmalar, Transhüman, Siborg, Klonoid, Genomik, Animoid ve Humanoid gibi çalışmalar, evrensel hayatı tehdit ettiklerinin ve hatta yok edeceklerinin farkında olmadan ya da olarak, ölümsüzlük şehveti gayesi ile, normal biyolojik yapının ötesine geçme gayretleridir. Yine ifade etmeliyim ki, “Dijital Ölümsüzlük” mümkün olsa da(2040-2045 yılları), “Dijital Ruh” olmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, bir bilim olmayan ancak, bilimin yanılmaz ve yanıltılamaz yegane Rahmanî dili olan Matematik, evrensel boyutta insanlığın da dilidir san´at gibi… Evet. Münhasıran San´at insanlığın, Matematik de bilimin ortak dilidir. Matematik bilmeyen, hayatın güzelliklerini hissedemez ve sanatsal inceliklerini fark edemez. San´at ise, bir başka açıdan illüzyondur. Bilim, hayatın “olmazsa olmazı” değil midir ki… “Scientia et Amore Vitae” (Hayat için, bilim ve sevgi) ifadesi ne muhteşem bir söz!

Matematik bilmeyen, Fizik´ten, Kuantum´dan, Holistik Evren´den “Planck Sabiti”nden, parçacık hareketlerinden, küçük bilgi paketçiği olan sinyallerden, iletkenlik, yalıtkanlık, atom, lepton, kuark, dalga boyu, titreşim, graviton, fermion, boson, kuant ve salınımdan vaz geçtik, esasında hayatın ve san´atın inceliklerini bile fark edemez. Matematikçiler de, yaşamı, tabiatı ve olayları daha iyi anlayabilmek ve ifade edebilmek için, her şeyi matematik boyutunda kısaltıp formülüze etmek ister. Nöromatematik´den bîhaber olanlar da, ne kadar gayret etseler de, “Beyin ve Nöron Sabitleri” bir yana, beynin ve nöronların esrarengiz dünyasına giremez ve daha kapısında çakılır kalırlar.

Aslında Akıl ve Zekâ etkileşimini tam manası ile anlayabilmenin yolu da NöroMatematik´ten geçer. Nitekim beynin işletim sistemi olan zekâ, problemlere doğumsal ve kazanılmış reflekslere dayalı kısa süreli çözüm üretme kabiliyetidir. Akıl ise bir donanım mesabesindeki beynin yazılımı olup, sorunlara uzun vadede çözüm ve plan geliştirir. Bir başka ifade ile, bir donanım halindeki beynin yazılımı olan akıl, uzun vadede problem çözme ve planlama, işletim sistemi durumundaki zeka ise, kısa süreli sorun çözme kabiliyetidir. Akıl matematiğe, zeka reflekslere göre davranır. Bu nedenledir ki, insanı “İNSAN” yapan en önemli haslet, ne beyindir, ne zeka… Akıldır. Mantıktır. Düşüncedir!

Bütün bu faaliyetler BrainMath ve NeuroMath ile mümkün olmaktadır. Hatta, felsefi boyuttaki “Düşünce Deneyleri” için de NöroMatematik´e ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, enerjinin farklı titreşimi durumunda telakki edilen ve olan her şey de, olması gerektiği için olmuştur aslında… Duygularımız da enerji ve buna bağlı olarak da bir manyetik alan yaratır. Hayalimiz kaderimiz ve düşüncemiz istikbalimiz olduğu nedenle, düşüncelerimizi, duygu, hayal, niyet, istek ve zihnimizin matematiksel frekanslarına ayarlamak gerekir. Bu ayar ve senkronizasyon başarının temelidir de… Çünkü NöroMatematik, felesefî düşüncenin bilim haline gelebilmesi ve genel anlamda işlerlik, anlam ve değer kazanabilmesi için bir süzgeç ve bir kalibrasyon aracı vazifesi görür. Kaynağı olmayan her bilgi ve fikir, tartışmaya açıktır. Aksi takdirde şahsî düşünceler, şahsı bağlar ve orada kalır!

Edebiyatın, kelimelere farklı anlam ve hayal hüneri yükleme mahareti ve san´atı olsa da, rakamların sihrine matematiksiz erişmesi mümkün değildir. Matematik olmasaydı, belki de Edebiyat, özellikle aşkın dibacesi olan şiir/arûz, bu denli gelişemez, ve bu derece evrensel san´atta etkileşim sağlayamazdı. Yine matematik olmasaydı, Fuzûli´nin;
“Dost bî perva, felek bî rahm, devran bî sükûn.
Dert çok, hemdert yok, düşman kavî, tâli zebûn!”
beytinin sırrına bile bihakkın vakıf olamazdık. Tabii ki ben de bunca kitap, şiir, rubâi yazamaz, bestelere güfte oluşturamazdım!

Halen, Dünyanın bir çok Üniversitelerinde ve Araştırma Merkezlerinde, Matematik ve Nörobiyoloji ilişkisi dikkate alınarak, bilimsel müktesebatımız ve tecrübelerimizin ışığında “Matematik Modelleme Çalışmaları” yapılmakta, anoloji geliltirilmekte, “Matematiksel Nörobilim Simulasyon Modellemeleri” hususunda çalıştaylar düzenlenmektedir. 38.000 Nöronun bağlantısallığını NöroMatematik sayesinde inceleyebilen Nörobilim, tekillikten ziyade sistemin bütününün önemli olduğunu, her şeyin içinde bulunduğu ağ ile anlam kazandığını ve “Theoretical Neuroscience”ın, teşhis ve tedavi perspektifinden, Holistik Çağ´da yeni ufuklara erişilebileceğinin, yine Matematik sayesinde farkında olmuştur.

Ancak, unutulmamalıdır ki, gerek Kuantik ve gerekse Holistik Çağın kazanımları, götürdükleri ve getirdikleri yanında, NöroMatematik ve özellikle de Gen ve DNA Matematiği, aşağılık ve art niyetli “Bilim İnsanları(!)”na, cihanşümul hayatı alt üst edecek tehlikeli sulara da yelken açtırabilmektedir. Çünkü, Adem ile İblis´in kavgası, hep var olmuştur ve var olacaktır. Zira, genetik kodlarla CRISPR Cas9 metodu, Gen Mühendisliği ve Teknolojisi yöntemlerinin kötüye kullanımı ile yapılan fıtrata aykırı pervasızlıklar ve çılgınlıklar, “modernizm” adı altında “normal hayat” yok edilerek, hiçbir ahlak ve etik kuralı tanımadan Dijitalizim ve “Deccalizm´in getirdiği Kafa!” ile, “Mutasyon(!)” adı altında, her türlü canlıyı her türlü canlıya dönüştürebilmektedir! Zaten “Deccalizm” de, “Ahiret”siz bir hayat tarzıdır sonunda.

Böylece, nebatat ve hayvanat aleminin değişim felaketi bir yana, akl-ı evvelden insan-ı kâmil çizgisinde biyolojik tekamülünü kemalât ile de tamamlamış ve insan hayatının mümessili olan “Adem”in soyu da, yok olacaktır! Çünkü insan, fıtrî genetik şifrelerini bozarak yüzyıllardır süregelen biyolojik matematiğinin formüllerini de kaybeder ve insanlığını yitirir. “İnsan” olmanın, insanlığından yararlanması için gayret etmeyen, kabullenmekten ziyade anlamak için ter dökmeyen ve doğruyu bulmanın en kolay ve en iyi yolunun yanlışı elemekten geçtiğini bile farkında olmayan bir güruhun, bir başka akıbeti de beklenmemelidir. Bu arada, Napolyon´un “İstedikleri kadar dua etsinler. Tanrı en iyi topçu birliğinden yanadır” sözünün, “Tedbirsiz tevekkülden, icraatsız duadan ve süfli inzivadan Allah´a sığınırım!” aforizmamla ne kadar uyumlu olduğunu da hatırlatmak isterim.

“Rüşvetçi Filozof” olarak bilinse de, “Novum Organum”un(1620) müellifi ve “Bilim gözlemdir” diyen Francis Bacon(1561-1626), toplumsal hataların genellikle kabile, mağara, çarşı ve tiyatro idölleri(putları, sahte tanrıları) sebebiyle olduğunu ifade ederken, ne kadar da haklıymış! Zaten toplumu anlayabilmenin yolu da, bireyi anlayabilmekten geçer. Nitekim, 17. Yüzyıl, Matematik ve dolayısı ile bilimin ve aydınlanmanın batıda şaha kalktığı yüzyıldır. İskoç aydınlanmasının mimarı Adam Smith´den(1723-1790), Newton´u(1643-1727) Fransızlara öğreten “Cahil Filozof Voltaire”(1694-1778), “Tanrı Sarhoşu, Panteist ve Yalnız İnsan, Baruch Spinoza”(1632-1677), Kant(1724-1804), Hegel(1771-1831), Schopenhaur(1788-1860), Nietzche(1884-1900) ve Popper´e(1902-1994) kadar hepsi, vicdan, fikir, akıl ve din hürriyeti bağlamında düşüncelerini, bu gaye ve bazen fark edilemeyen bir teferruat ile başlayan ve anlam kazanan yaşam uğruna ortaya koymamışlar mıydı… Nitekim hayat, bazen fark edilemeyen teferruatlarla, detaylarla, inceliklerle başlar ve mana ifade eder.

Bugün paralel evrenlerden, sicim teorilerinden, karanlık madde ve enerjiden, müondan, ilk patlamadan, kara deliklerden, birçok evrenin varlığından ve Kâinatın ezel ile ebed arasında salınabildiğinden bahs eden astrofizikçiler, BrainMath, Akıl ve Düşünce Matematiği, GenMath, NöroMatematik, Nanonörokuantoteknolojik gelişmeler, içinde bulunduğumuz ve kaçmamızın mümkün olmadığı Dijital, Kuantik ve Holistik Çağ, ister istemez aklıma, “Kâinat da ezeli ve ebedîdir, Allah küllü bilir, ancak cüzü bilmez, yeniden diriliş hem cismâni hem de ruhâni değil, sadece ruhâni olacaktır!” düşüncelerinde oldukları için Gazali(Ö. 1111) tarafından tekfir edilen Farabi´yi(870-950) ve İbn-i Sina´yı(980-1037) getirdi. Varın gerisini siz düşünün!

Ama olsun, bilim insanlarında da, zaman zaman “kilitlenme”ler olabilir! Ahiretten ziyade bu Dünyanın kitabı olan Kur´ân-ı Kerim´den bîhaber ve asırlarca süren gaflet uykusundan bir türlü uyanma emaresi gösteremeyen bu “İslam/Müslüman Alemi(!)”nin haline acımaktan başka ne gelir elden! Yaşama katkı için çalışmanın, bu aleme gelmekteki yegane gaye olduğunu farkında olmayan ya da olmak istemeyen bu kafalarla “Hak” ve “Hakikat”ın tecelli edeceğine kim inanır ki… Ben de bu müslümanları, hep müslüman zannediyordum! Okumayan, okuduğunu anlamayan ve anlamamakta ısrar eden bir güruhun ter dökmeden, gayretsiz ve fiiliyattan uzak, kavli yakarışları nereye kadar ulaşabilir ki… İnsan olmanın olmazsa olmazı, akıl ve düşüncedir. Bir spor olan düşünmek çok önemlidir. Okumak ise, daha çok önemlidir!

Oysaki benim okunmamış kitaplarım, beni huzursuz eden sırtımdaki en ağır yüktür! Buldum diyen bulamamış, bulamadım diyen bulmuştur hakikatte. Bir de bu insanlar bu kafada olduktan sonra, “ROBOT” yapmaya gerek var mı, onu da bilemiyorum! Çünkü bu gidişle robotlar zamanla insanlara, insanlar da robotlara benzeyecektir. Gelişimini tamamlayan insansı robotlar, hemen her alanda yanı başımızda, hizmetimizde… İnsan, her şeyi robotlara yaptırabilir de, kendi yerine zevk ve haz alabilecek robot ve protez icat edemez. Çünkü insan olma zevk ve heyecanının, teknik veya medyatik bir protezi yoktur.

Kentsel dönüşümden ziyade, beyinsel ve zihinsel dönüşüme ihtiyacı olan ve beyni Kâinatın çöplüğüne çeviren insan, neden karıncanın çığlığının aslanın kükremesinden daha güçlü olduğunu fark edemez, neden sığınacak bir “Kalp” ve daha müreffeh bir hayat peşinde değil de, “Yapay İnsan” peşinde koşar ki… Anlamak mümkün değil. En büyük tehlike, bizatihi insanın kendisidir!

Vücuda entegre edilen nanorobotlar, bedeni “Siborg”a dönüştürebilecek ve kontrol edilebilir duruma getirecektir. Böylece geleceğin muharebe sahaları ve cepheleri, beyinler ve bedenler olacaktır! Klonlama, bedenin somut ve genetik formülüne indirgenerek, “oyuncak” halinde seri bölünme ve çoğalmaya mahkûm edildiği, maalesef hayattaki son merhaledir. Dijital veri bankerliği, dijital faşizm ve dijital diktatörlük derken, “Veri Şavaşları” başladı bile…

Bir taraftan da, günümüzde hücresel seviyedeki altı milyar DNA bazına üç milyar baz daha ilave etmek için kolları sıvayan bilim, “NöroMatematik”in ipiyle “gen kuyumuz”a inmeye çalışmaktadır! Bu kuyuya inince, çıkıp çıkamayacağını kestiriyorum da, korkumdan dillendirip ifşa edemiyorum da… Zira ortaya çıkacak felaketin boyutunu tahmin etmek bile ürkütücü! Nitekim, çok gelişmiş bir teknolojiyi sihirden ayırt etmek mümkün değildir.

Peki… Neden bu kadar Matematik üzerinde duruyorum. Kitaplar ve makaleler yazıyorum, dersler, seminerler, konferanslar veriyorum, televizyon programları yapıyorum, Beyin Matematiği, DNA ve Gen Matematiği, Akıl ve Düşünce Matematiği, Nöron Matematiği diye… Çünkü, geçmiş, şimdi ve gelecek matematikte… Çünkü, Kâinatın dili, bilimin dili optimal bir sistem olan Matematik… Çünkü, her şeyin bir algoritması var. Her algoritma da matematikle yapılandırılmış, kurulmuş, düğümlenmiş, sırlanmış ve yine matematikle çözümlenebiliyor. Meçhul ufuklar Matematik´le keşf edilecek de onun için. Çünkü, Kâinat´da her ne yaratılmışsa, Matematik üzerine yaratılmıştır da onun için. Çünkü, ilk yaratılan Matematik´tir de onun için(Kur´ân-ı Kerim, Kamer Suresi 49. Ayet)…

Mutat olduğu üzere bir kaç aforizmalarımız ve H. H. Amir Ateş tarafından Nihavend makamında bestelenmiş bir rubaimizle(Aşığım ben gönlümüzden her zaman sevda geçer) bitirelim.

*Medyanın ve internetin, bilim ahlakını bozmadığı kimse kalmadı.

*Derdimi kimseye şikayet eylemem. Allah´a bile…

*Prefrontal korteks geliştikçe, haksızlık ve sahtekarlıklar da artış gösterdi.

*Ter dök! Dil değil…

*Her “Doğru”yu yanlışlayan, bir “Hakikat” vardır!

*Büyük başarısızlıkların çoğu, küçük bir ayrıntının ihmali neticesidir.

*Yarım kalan her iş, başarıdan kopan bir parçadır.

*Kim demiş, elektromanyetik silahlar ve dalgalar, tsunami, yağmur, fırtına, hortum, kasırga, deprem v.s. meydana getirmez diye…

*Olacakları görebilen “ABDAL”, olacakları görmeyen “APTAL” ve olanları görmeyen ise “AHMAK”tır.

*İhtiyaçlar, nefsânî arzulara göre değil, aklî ve vicdânî kâideler ışığında tesbit edilmelidir. Aksi halde, ihtiyaç olmaktan çıkarlar.

*Çok gelişmiş bir teknolojiyi, sihirden ayırd etmek mümkün değildir.

*Dikkat, konsantrasyon ve tekrar ile, beyin ve bilinçaltı programlanabilir!

*Roman yazmaya değil, bir romana konu olmaya bak!

*Ne bildiklerimi tartışırım, ne de bilmediklerimi…

*Düşünmek, derûnî bir konuşma san´atıdır.

*Düşünmek san´atı da, cehâlet gibi, tahsil ile mümkündür.

*Mühendis, her an yaptığı işin farkında olandır.

*Öğretmeye dayanamıyorum!

*Ah bu hafızam! Şu lüzumsuz bilgileri, istesem de unutamıyorum işte…

*Yöneticilerin, mekteplerin en tembel talebelerinden seçilmesi şart mıdır!

*Hafıza, zekanın bir unsurudur.

*Cehalet, bazen hayatı kolaylaştırır.

*Muvaffakıyet için, her sabah doğan güne ve beyne hayal ve idealleri hatırlatmak gerekir.

*Kişisel enerji ve manyetik alanı meydana getiren, duygulardır.

*Her olan şey, olması gerektiği için olur.

*Hayalin istikbalin, düşüncen kaderindir.

*“Atomüstü Dünya”nın kaidelerine Fizik, “Atomaltı Dünya”nın kaidelerine ise Kuantum denir!

*Kişi, tevazusu oranında kibirlidir!

*Hayreti olmayanın gayreti, nafiledir!

*En tehlikeli hastalık, sahibinden başkasına aşık olmaktır!

*Her sebebin arkasında, daha büyük bir sebep var.

*İnanmayanın inanmadığına inanmıyorum.

*İnanma! Kaynak uydurma!

*İslam; hayata faydalı olmayı emreder, zararlı olmayı nehyeder! (yasaklar)!

*Her canlıya has, özel kimyasal bir koku kokteyli vardır!

*Ey Sevgili! Mektuplarını okumuyorum. Okursam, hemen bitecek diye çok korkuyorum.

*Fizik´in sır ve tuhaflıklarını, Kuantum ifşa eder.

*Teorilerin tamamlandığı yerde, mühendislik başlar!

*Bildiğimizi ve bilmediğimizi bilmek çok büyük erdem, bilmediğimizi bilmemek en büyük gaflet…

*Yapay Zeka, “insan olmak” hariç, her şey yapabilecek. Bilim bile…

*Kuantum Biyolojisinin en güzel izahı, “kuşların göçü”nde sırlı…

*Kuantum Mekaniği, Hayatın Fiziğidir.

*Atom ve bağları rahat durmadığından kimyasal moleküller, burnumuz için sinyallerle müzik çalar!

*Kişinin değerini, yapabildikleri belirler.

*Robot yapmaya gerek kalmadı! Sen bu kafada olduktan sonra…

*Özgür düşünen son nesilsiniz. Kadir ve kıymet bilin!

*Heyecanımız da uzaktan kontrol ve kumanda edilebiliyor artık…

*Günü kurtarma peşinde olan, hayatı kaybeder.

*Bazı toplantılarda konuşulanlardan ziyade, toplantı dışında konuşulanlar daha önemlidir.

*Kendi tabutumu taşıyorum, götürebildiğim kadar!

*Hayatı, insanı, vatanı, milleti, bilimi, namuslu ve alimleri, namussuz, cahil ve zalimlere boğduran, satılmış, dalkavuk, şarlatan, sahtekar, soytarı,

münafık ve hainleri Allah´a havele ediyorum!

*Yaşlı beyin, daha esnek, daha toleranslı, daha entellektüel, daha düşünceli, daha duygusal, daha kararlı, daha yalnız ve daha yaratıcı…

*Yalnızlık, bağımlılık yapar!

*Hayatın sırrı, Kuantum´da yatar!

*Bilimde ispat var, imanda yok!

*Bilim, “dedi-kodu” ile olmaz!

*En çok yorgun olduğum zaman, hiç yorulmadığım zamandır!

*İnsan, “Organ Marketi” değildir!

*“Yeni İnsan”la, anne sütü raflarda…

*Kiralık rahimler, “Yeni İnsan”la, köleliğin yeniden hortlatılması…

*Bu gidişle, kapitalizme teslim olan “aç gözlü insan”, DNA´sını da paraya çevirecektir!

*İnsan denen varlık, ne sadece biyolojik ve moleküler, ne de sadece psikolojik ve sosyolojik bir varlıktır!

*İnsan, gözleri, kulakları, beyni, dili ve kalemi ile beslenir ve büyür!

*Yazdığım ve söylediğim her şeye inanmayın!

*İnsan, duyguları ile insandır.

*San´at, insanın iç dünyasının yansımasıdır.

*Milliyetçilik, “Hayat”ın bağlantısallık bütünselliği içindeki zehirdir!

*QR kodlu mezar taşları, her yerde…

*İhtimaller, nâmütenâhidir.

*Yaklaştıkça, uzaklaşıyorum!

*Bilim, kabullenmek değil, anlamak için gayret ve ter dökmektir!

*İtibarlı(!) ve zengin(!) olmanın en kolay ve ucuz yolu, hain olmaktan geçer!

*Bilimin öndeki en büyük engel de siyasettir, destek de…

*En bağımlılık yapan san´at, “Bilim”dir!

*Sevgiyi nefrete dönüştürmekte, ne kadar da mahir insan!

*Bol keseden şifa dağıtırken, biraz da kendine ayırmalı insan!

*Fânî hükmün bâkî hükme hükmü, hükümsüzdür.

*Nereden çare bulayım, bunca devasız derde…

*Şehidin kanı, mukaddes. Alimin mürekkebi, daha da mukaddes…

*Nankör “el” alır almaz, elinden tutan eli kırar önce!

*Dedelerin ara yüzü torunların beyinlerine aktarılınca, imtihanlar toz duman…

*“Mantık´ut Tayr”ın mantığını anlamadan, uçmak nafile…

*Bilimde en önemli endeks, “h indeksi” değil, “kendinden çok daha iyi ve kendi pervanesi ile uçabilen kaç öğrenci yetiştirdin” endeksidir!

*Sahtekar, dalkavuğun dalkavuğu, dalkavuk, sahtekarın sahtekarıdır!

*Madde bağımlılarından ziyade, çok daha tehlikeli makam, mevki ve yetki bağımlılarının acilen tedaviye ihtiyacı vardır!

*Kötülüğün esas sebebi, cehalettir!

*“Âh”ım, “Ey Vâh”ındır!

Beste :Amir ATEŞ
Güfte : Prof. Dr. İsmail Hakkı AYDIN
Makam : Nihavend
Vezin: Failatün, Failatün, Failatün, Failün
(https://www.youtube.com/watch?v=xSM1JfMauKk)

Aşığım ben gönlümüzden her zaman sevda geçer.
Döktüğüm göz yaşlarımdan kan revan derya geçer.
Her baharın gülşeninden beklerim Hicran´ımı,
Gördüğüm her gonca gülden bir peri Leylâ geçer.

 

KAYNAKLAR


1. Aydın Ahmed Bircis, Akıl ve Matematik Üzerine Fikir Telakkileri, 18.07.2021, Trabzon.

2. Aydin İsmail hakkı. Akıl ve zeka Etkileşimi. https://jag.journalagent.com/sscd/pdfs/SSCD_1_2_79_80.pdf

3. Aydin İsmail Hakkı. https://www.youtube.com/ watch?v=H3t2RmYaDl0

4. Aydin İsmail Hakkı. Beyin denen Meçhul. https://youtu.be/VMvBYtUBDKc

5. Aydin İsmail Hakkı. Sentetik İnsan Yolda. http://yenidunyagundemi.com/mobilYazarlarDetay.aspx?id=1409

6. Aydin İsmail hakkı. https://www.akademikakil.com/sentetik-insan-yolda/ismailhakkiaydin/

7. Aydin, İsmail Hakkı. “Beyin Sizsiniz 4.0,” Kuantik Çağ. Girdap Kitap, 2021, İstanbul.

8. Aydın, İsmail Hakkı. “Beyin Denen Meçhul”. Medimagazin, 06.05. 2019.

9. Aydın, İsmail Hakkı, “Beyin Fırtınası” Girdap Kitap, 2016, İstanbul.

10. Aydın, İsmail Hakkı, “Beyin Sizsiniz” Girdap Kitap, 2018, İstanbul.

11. Aydın, İsmail Hakkı, “Beyin Sizsiniz 2” (Beyinler Arası İnternet, Dünya Beyin Ağı, wbw), Girdap Kitap, 2020, İstanbul.

12. Aydın, İsmail Hakkı, “Beyin Sizsiniz 3” (İnsanlığın Geleceği), Girdap Kitap, 2020, İstanbul.

13. Aydın, İsmail Hakkı, “Beynin Şifresi” Girdap Kitap, 2016, İstanbul.

14. Aydın, İsmail Hakkı, “Beyin Tanrısal Bir Parçacık” (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte), Girdap Kitap, 2019, İstanbul.

15. Aydın, İsmail Hakkı, “Bir Beyin Cerrahının Anıları” Girdap Kitap, 2017, İstanbul.

16. Aydın, İsmail Hakkı, “Düşünce Sizsiniz” (Levent Ağaoğlu ile birlikte), Girdap Kitap, 2018, İstanbul.

17. Aydın, İsmail Hakkı, “Güfteden Besteye”, Girdap Kitap, 2020, İstanbul.

18. Aydın, İsmail Hakkı. “Nörofilozofi”. Medimagazin.https://www.medimagazin.com.tr/authors/ismail-hakki-aydIn/tr-index-72-87-0.html

19. Aydın, İsmail Hakkı, “Öfke Kontrolü ve Motivasyon” (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) Girdap Kitap, 2016, İstanbul.

20. Aydın, İsmail Hakkı, “Rabbim Beni Doktorlardan Koru!” Girdap Kitap, 2013, İstanbul.

21. Aydın, İsmail Hakkı, “Rubâiyyat-ı Bircis”, Girdap Kitap, 2018, İstanbul.

22. Aydin, Ismail Hakki, “This is me as i see myself”. EC Neurology, 8.3 (2017): 66-69. https://www.ecronicon.com/ecne/pdf/ECNE- 08-00235.pdf

23. Aydın, İsmail Hakkı, “Yapay Zekâ” (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) Girdap Kitap, 2018, İstanbul.

24. Aydin Ismail Hakki: “An Adventure: From World Wide Web (WWW) To World Brain Web (WBW)”. EC Neurolog ECO.02 (2019): 06 08. https://www.ecronicon.com/eco19/pdf/ECNE-02-ECO-15.pdf

25. Dönmez Gürsel. Kozmik Mesele, Ötüken Yayınevi, 2016, İstanbul

26. Kılıç Türker, “Yeni Bilim Bağlantısallık, Yeni Kültür Yaşamdaşlık”2020, İstanbul.

27. Kurzweil Ray,”Bir Zihin Yaratmak” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015, İstanbul.

28. Crick Francis. “Şaşırtan Varsayım”. 2005, İstanbul,

29. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57565514

30. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03618-9

31. https://www.nature.com/articles/4641140a

32. https://www.matematiksel.org/tuhaf-ama-gercek-sonsuzluk-farkli-boyutlardadir/

33. https://www.matematiksel.org/alexander-von-humboldt-ve-doganin-kesfi/

34. https://www.matematiksel.org/fourier-donusumu-bir-ses-kaydi-nasil-dijital-muzik-dosyasina-donusur/

35. https://neuromat.numec.prp.usp.br/content/category/events/?page=2

36. https://khosann.com/insan-bilincini-matematikle-kodlamak-mumkun-mu/

37. http://www.gercekhayat.com.tr/yazarlar/erkekligi-yok-eden-korona-cipli-ilac-ve-asilar/

38. https://neuromat.numec.prp.usp.br/content/category/events/

39. https://www.lidyanasman.com/post/senteti-k-i-nsan-projesi

40. https://en.wikipedia.org/wiki/NeuroMat

41. https://businessht.bloomberght.com/teknoloji/haber/1248618-genlerle-oynayarak-super-insan-uretecekler

42. https://youtu.be/dNj6XlNlO_0

43. https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_491.pdf

44. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867419304489

45. https://www.globalresearch.ca/video-human-2-wake-up-call-world/5721733

46. https://landdestroyer.blogspot.com/2020/08/the-real-problem-with-covid-19-vaccines.html

47. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30874-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420308746%3Fshowall%3Dtrue

48. ttps://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMcibr1503100

49. https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_502.pdf

50. https://www.youtube.com/watch?v=lA77zsJ31nA&feature=youtu.be

51. https://www.neuralink.com/

52. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/703801v1

53. https://www.technologyreview.com/s/613974/neuralink-whats-new-and-what-isnt-elon-musks-brain-computer-interface/

54. https://www.youtube.com/watch?v=B2-YiXuXdp8

55. http://www.sciencetimes.com/articles/23588/20190812/lego-like-therapeutic-brain-implants-that-can-be-controlled-by-a-smartphone.htm

56. https://www.euronews.com/2019/07/31/scientists-develop-video-game-that-can-be-controlled-by-the-mind

57. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190701163827.htm

58. https://www.youtube.com/watch?v=VWrhRBb-1Ig

59. (http://www.esraoz.com/2019/08/17/dijital-cagin-gelecegi-algilarimizi-nasil-degistirecek/)

60. https://science.sciencemag.org/content/366/6469/eaay3134

61. https://www.nature.com/articles/s41589-018-0004-9

62. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30874-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420308746%3Fshowall%3Dtrue

63. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMcibr1503100

64. https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30285-X)

65. https://academia.edu/resource/work/41440371

66. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/korona-duzeninden-tek-dunya-devletine-mi/1807020

67. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9

68. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02765-9

69. https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_516.pdf

70. http://www.saglikvebilisim.info/2017/10/13/bulanik-mantigin-kurucusu-lutfi-askerzade-vefat-etti/

71. https://www.akademikakil.com/akil-ve-dusunce-matematigi/ismailhakkiaydin/

72. https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/LUMINOSOPHY_2021_550.pdf

73. https://neurosciencenews.com/single-neuron-deep-learning-19264/?fbclid=IwAR1Q-HXV2X1FGVKTVSwMgrS_imQf3Wpk-4D2Gwas23dcTobp9sm6-oF5ckY

 

 

29 YILDIR DİNMEYEN ACI: SREBRENİTSA

Hizbullah 'Amerikan askerlerini' vurdu! Orta Doğu'da tarihi saldırı

Rusya, Kiev'i vurdu: "Başkente yapılan en büyük saldırılardan biri"

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi

İran Hizbullah'a destek sözü verdi ve uyardı: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski var

Esed rejimi güçleri Şam'daki bir köye kara saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var

Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

'Güney Kıbrıs'ı vururuz' dedi, ortalık karıştı! En kısa mesafe 160 km

Yeni savaş kapıda: İsrail'den Hizbullah hedeflerine saldırı! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama...

"Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi geleceği belirleyecek önemli tarihi adım niteliği taşıyacak"